برنامه آموزشی درس تغذیه

   برنامه درسی درس تغذیه
   
   دکتری حرفه ای
   
  رشته پزشکی    
  رشته دندانپزشکی    
  رشته داروسازی
   
  رشته پرستاری
   
  رشته بهداشت
   
 
   
   دکتری تخصصی
   
  پزشکی اجتماعی    
  جراحی فک و صورت    
  بهداشت باروری    
       
  دکتری فوق تخصصی    
  فلوشیپ جراحی سرطان