برنامه آموزشی رشته مواد غذایی

   برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد رشته بهداشت و ایمنی مواد غذایی    
    ترم اول    
   میکروب شناسی مواد غذایی    
    شیمی موادغذایی    
    میکروب شناسی عمومی    
    اصول تغذیه    
    ایمنی مواد غذایی    
    روش های نمونه برداری مواد غذایی    
    سمینار    
    سیستم های اطلاع رسانی پزشکی    
     ترم دوم    
     ایمنی و کیفیت میکروبی مواد غذایی    
     ایمنی و کیفیت گوشت و فرآورده ها
   
    سیستم های مدیریت ایمنی غذا    
    ایمنی غلات، میوه و سبزی    
     اصول سم شناسی    
     آشنایی با روش های آنالیز دستگاهی و دستگاههای آنالیز پیشرفته. نظری    
     آشنایی با روش های آنالیز دستگاهی و دستگاههای آنالیز پیشرفته. عملی    
      ترم سوم    
       
       
       
       
     ترم چهارم    
     پایان نامه