برگزاری جلسه دفاع سرکار خانم دکتر رزم پور

 

اولین دانشجوی PHD  تغذیه در تاریخ 26/5/96 در تالار امام علی دانشکده پزشکی مشهد برگزار خواهد گردید.