کارگاه تخصصی تغذیه ورزشکاران و مکملهای ورزشی که توسط انجمن علمی دانشجویان تغذیه و علوم غذایی و با حمایت گروه تغذیه و معاونت آموزشی

 

کارگاه تخصصی تغذیه ورزشکاران و مکملهای ورزشی که توسط انجمن علمی دانشجویان تغذیه و علوم غذایی و با حمایت گروه تغذیه و معاونت آموزشی و معاونت دانشجویی فرهنگی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار گردید.

شایان ذکر است که این اولین بار است که کارگاه تخصصی تغذیه در ورزشکاران در شرق کشور در چنین سطحی برگزار می شود و با توجه به اهمیت و ظرافت تنظیم تغذیه ورزشکاران در میزان توانایی، کارایی بدنی و موفقیت ورزشکاران، برگزاری این کارگاه تخصصی، گام ارزشمندی در جهت آگاهی و آموزش دانشجویان و دانش آموختگان رشته تغذیه برای بهبود وضعیت تنظیم تغذیه ورزشکاران حرفه ای و غیر حرفه ای در خطه قهرمان خیز خراسان بوده است.

دو روز اول این کارگاه در تاریخ 13 و 14 اردیبهشت ماه 1396 در سالن چمران بیمارستان قایم (عج) - مجهزترین سالن اجتماعات دانشگاه علوم پزشکی مشهد  برگزار گردید که با استقبال کارشناسان تغذیه بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی و به خصوص دانشجویان کارشناسی دانشگاه وارستگان، دانشجویان ارشد و دکترا تخصصی علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی مشهد روبروگردید به طوری که تعداد شرکت کنندگان بیش از 150 نفر بودند.

 در روز اول دکتر محمد حضوری استادیار دانشگاه علوم پزشکی قم و رییس کمیته تغذیه فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی ایران برای تدریس دعوت شده بودند که مباحث مربوط به اصول طراحی تغذیه و تجویز مکملهای تغذیه ای را به طور کامل طی 4 جلسه 90 دقیقه ای مورد بحث قرار دادند.

روز دوم کارگاه نیز با حضور استاد پیشکسوت، دبير محترم هیئت ممتحنه، ارزشیابی و برنامه ريزي رشته علوم تغذيه، جناب آقای دکتر سید علی کشاورز، استاد و مدیر گروه تغذیه بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران، برگزار گردید. ایشان درباره اصول کلی تغذیه و طراحی رژیم غذایی در ورزشکاران طی دو جلسه دو ساعته سخنرانی نمودند.

سپس جناب آقای دکتر محمد صفریان، دانشیار گروه تغذیه دانشکده پزشکی، رییس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد و عضو محترم هیئت ممتحنه، ارزشیابی و برنامه ريزي رشته علوم تغذيه، درباره تغذیه و طراحی رژیم غذایی قبل، حین و بعد از ورزش نکات کلیدی و ارزنده ای را بیان کردند را در یک جلسه دو ساعته بیان نمودند.