بازدید از مرکز درجه دو یونسکو دانشکده پزشکی

بازدید از مرکز درجه دو یونسکو دانشکده پزشکی

بازدید از مرکز درجه دو یونسکو دانشکده پزشکی توسط نمایندگان UNESCO و WHO و نیز معاونت محترم پژوهشی دانشگاه در تاریخ 13/2/1396 و در ساعت 8 الی 10 صبح صورت میگیرد.