کنگره بین المللی تغذیه: از تحقیقات علوم پایه تا مداخلات بالینی

 

کنگره بین المللی تغذیه: از تحقیقات علوم پایه تا مداخلات بالینی

International Congress

  Nutrition: From Laboratory Research to Human Intervention

.   September  6-8 , 2017  در محل  سالن همایش های دانشکده  پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار خواهد شد

http://cong-nlrhi.mums.ac.ir/en/