همايش کشوری کميته بهداشت و ايمنی مواد غذايی

 

همايش کشوری کميته بهداشت و ايمنی مواد غذايی

"کارگروه توسعه و تعالی علوم تغذيه" در روز يکشنبه مورخ 21آذر ماه جاری در سالن شورای رياست ساختمان قرشي برگزار گرديد