هفدهمين کنگره بين المللي انجمن تغذيه انترال و پرنترال آسيا (پنسا-2016)

 

هفدهمين کنگره بين المللي انجمن تغذيه انترال و پرنترال آسيا (پنسا-2016)     

، با شعار " مبارزه با سوتغذيه در بيمارستان" ، از تاريخ 02الي 01آذر ماه 1395در محل هتل المپيک تهران برگزار شد دکتر عبدالرضا نوروزي عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي مشهد و دبير علمي اين کنگره ضمن اعلام مطلب فوق اظهار داشت: اين کنگره به همت دانشگاه هاي علوم پزشکي تهران و سمنان، انجمن علمي تغذيه ايران و با همکاري دانشگاههاي علوم پزشکي کرمانشاه و مشهد، براي اولين بار در ايران برگزار گرديد. هدف اصلي برگزاري اين کنگره ، اهميت تغذيه مناسب در بيماران بدحال و لزوم حمايت تغذيه اي در بيماران بستري

در بخش مراقبت هاي ويژه به منظور کاهش ميزان سوءتغذيه، ناتوانيها و مرگ و ميراعلام شد.

دبير علمي کنگره پنسا گروههاي هدف اين کنگره را شامل: کارشناسان و متخصصان تغذيه، پزشکان عمومي، جراحان، متخصصان اطفال، متخصصان بيهوشي، متخصصان گوارش، متخصصان غدد، متخصصان داخلي،کارشناسان و کارشناسان ارشد پرستاري و کارشناسان و کارشناسان ارشد مامايي عنوان کرد.