آموزش

 

 
برنامه های آموزشی
 
 

برنامه هفتگی نیمسال جاری

 

برنامه امتحانات نیمسال جاری

   
           
  برنامه چرخش بیمارستانی دانشجویان دکتری تغذیه   برنامه چرخش بیمارستانی دانشجویان ارشد تغذیه    
           
 

 دوره کارشناسی ارشد

رشته علوم تغذیه

 

دوره کارشناسی ارشد

رشته بهداشت و ایمنی مواد غذایی

   
           
 

دوره دکتری تخصصی

رشته علوم تغذیه

 

درس تعذیه

سایر رشته ها

   
     

 

   
   راهنمای بالینی استاندارد های تغذیه و رژیم درمانی    کوریکولوم ها    
 

منوی اصلی