معاون آموزشی


 

 

 
      معاون آموزشی    
    نام و نام خانوادگی

 دکتر عبدالرضا نوروزی

 
    مرتیه علمی :  دانشیار  
    رشته تحصیلی:  دکتری تخصصی علوم تغذیه. فلوشیپ بیماریهای متابولیک  
    پست الکترونیک :  NorouzyA[at]mums.ac.ir  
    تلفن :  38002382 051  
     رزومه علمی