معاون

 

   
    نام و نام خانوادگی  دکتر عبدالرضا نوروزی  
    مرتیه علمی :  دانشیار  
    رشته تحصیلی:    
    پست الکترونیک :  NorouzyA[at]mums.ac.ir  
    تلفن :  38002382 051