مدیران گروه از ابتدا تا کنون

 
مدیران گروه تغذیه از ابتدا تا کنون

1-   جناب آقای دکتر محسن نعمتی سال 1389-1391

2-    جناب آقای دکتر محمد صفریان سال 1391-1393

3-   جناب آقای دکتر عبدالرضا نوروزی سال 1393-1395

4-    جناب آقای دکتر محسن نعمتی سال 1395 تا کنون

 
 

نام و نام خانوادگي: محسن نعمتی

تلفن محل کار:05138002361- 05138828569

پست الكترونيكي: nematym[at]mums.ac.ir

 فرم مشخصات علمي آموزشي (C.V)

 
 

 

نام و نام خانوادگي: محمد صفریان 

 تلفن محل کار:38515118-051

 پست الكترونيكي: SafarianM[at]mums.ac.ir

 فرم مشخصات علمي آموزشي (C.V)

 

 

نام و نام خانوادگي: عبدالرضا نوروزی

تلفن محل کار: 4و38827033-051

پست الكترونيكي: NorouzyA[at]mums.ac.ir

  فرم مشخصات علمي آموزشي (C.V)