اعضای هیئت علمی گروه تغذیه

 
اعضای هیئت علمی گروه تغذیه
 
 


نام و نام خانوادگي: دکتر محمد صفریان

 تلفن محل کار:38002259-051

 پست الكترونيكي: SafarianM[at]mums.ac.ir

رزومه علمی

 

 

نام و نام خانوادگي: دکتر مجید غیور مبرهن

تلفن محل کار: 38002288-051

پست الكترونيكي:

GhayourM[at]mums.ac.ir

رزومه علمی


   
 


نام و نام خانوادگي: دکتر محسن نعمتی

تلفن محل کار: 05138002361

پست الكترونيكي: NematyM[at]mums.ac.ir

رزومه علمی


 

نام و نام خانوادگي: دکتر عبدالرضا نوروزی

تلفن محل کار: 38002382-051

پست الكترونيكي: NorouzyA[at]mums.ac.ir

رزومه علمی

   
   

نام و نام خانوادگي: دکتر محمد هاشمی

 تلفن محل کار:38002439-051

 پست الكترونيكي: HashemiMD[at]mums.ac.ir

رزومه علمی

CV


   

نام و نام خانوادگي: دکتر اسماء افشاری

 تلفن محل کار:38002409-051

 پست الكترونيكي: AfshariA3[at]mums.ac.ir

رزومه علمی

CV


 
 

 

نام و نام خانوادگي: دکتر رضا رضوانی

 تلفن محل کار:38002418-051

 پست الكترونيكي: RezvaniR[at]mums.ac.ir

رزومه علمی

CV


   

نام و نام خانوادگي: دکتر مریم خسروی

 تلفن محل کار:38002367-051

 پست الكترونيكي: KhosraviM[at]mums.ac.ir

رزومه علمی

CV

 
 

 

نام و نام خانوادگي: دکتر میترا رضایی

 تلفن محل کار:38002362-051

 پست الكترونيكي: RezaeiM1[at]mums.ac.ir

رزومه علمی