تاریخچه

سیبسابقه شکل گیری گروه تغذيه در دانشگاه علوم پزشکی مشهد این گروه در سال 1384ازگروه بیوفیزیک منفک گردید و با توجه به عزیمت دانشجویان رشته تغذیه از خارج از کشور تحت عنوان گروه بیوشیمی و تغذیه تشکیل گردید. ابتدا آقای دکتر صفریان پزشک و فارغ التحصیل انگلستان تنها عضو تغذیه گروه بودند. متعاقبا آقای دکتر مجید غیهور مبهرهن پزشک و فارغ التحصیل دانشگاه ساری انگلستان در سال 1383به گروه ملحق شدند در سال 1385آقای دکتر محسن نعمتی پزشک و فارغ التحصیل دانشگاه لندن انگلستان ( امپریال کالج ) به جمع گروه پیوستند. درسال 1386آقای دکتر نوروزی فارغ التحصیل دانشگاه لندن انگلستان به جمع گروه پیوستند.

با همت اعضا گروه و حمایت ها ی دانشکده، اولین موافقت با تصویب پذیرش دانشجو در دوره کارشناسی ارشد رشته علوم تغذیه در سال 1388 اخذ گردید و سال جاری 1394 هفتمین دوره دانشجویان کارشناسی ارشد رشته علوم تغذیه، تحصیلات خود را شروع می نمایند.

در سال 1389 گروه تغذیه ا ز بیوشیمی و تغذیه منفک و بصورت مستقل به مدیریت آ قا ی دکتر محسن نعمتی به عنوان اولین مدیر گروه تغذیه شروع بکار نمود.

با توجه به موفقیت با تربیت سه دوره دانشجوی کارشناسی ارشد و پی گیریهای گروه و دانشکده، در زمان مدیریت جناب آقای دکتر صفریان بعنوان دومین مدیر گروه تغذیه، وزارت متبوع مجوز تربیت دانشجوی PhDرااز بهمن ماه1391 به این گروه اعطا نمود و در بهمن ماه سال جاری1394چهارمین دوره دانشجویان دکتری تخصصی رشته علوم تغذیه تحصیلات خود را آغازمی نمایند. درسال 1393آقای دکتر هاشمی فارغ التحصیل دانشگاه ارومیه به جمع گروه پیوستند. با همت اعضا گروه و حمایتهای مسئولین دانشکده پزشکی، در زمان مدیریت جناب آقای دکتر نوروزی بعنوان سومین مدیر گروه تغذیه، موافقت با تصویب پذیرد دانشجو در دوره کارشناسی ارشد رشته بهداشت و ایمنی مواد غذایی در سال 1394اخذ گردید و در سال 1394اولین دوره دانشجویان کارشناسی ارشد رشته بهداشت و ایمنی مواد غذایی تحصیلات خود را شروع نمودند