سوکسله

 

 
  • مدل دستگاه:  Behro test
  • زمان ورود به آزمایشگاه : فروردین 1390
  • زمینه کاربرد: اندازه گیری میزان چربی موجود در نمونه به صورت کمی و با استفاده از حلال
  • مشخصات: دارای 6 ستون تقطیر به طور همزمان برای اندازه گیری چربی6 نمود