کجدول

 

 


 Behrosog

  • زمان ورود به آزمایشگاه : فروردین 1390
  • زمینه کاربرد: اندازه گیری میزان پروتئین موجود در نمونه به صورت کمی و با استفاده از اسید سولفوریک  به صورت جداسازی و تعیین مقدار نیتروژن موجود در نمونه بعنوان کوچکترین واحد سازنده پروتئین و قرار دادن در فرمول برای به دست آوردن درصد پروتئین
  • مشخصات: دارای 4 بخش اصلی شامل سیستم دوازده لوله ای هضم، ساکشن گازهای سمی خروجی، تقطیر و تیتراتور می باشد.