گاز کروماتوگرافی

 

 

Chromatography

  • مدل دستگاه: varian 450
  • زمان ورود به آزمایشگاه : اسفند 1390
  • کاربرد: آنالیز پروفایل نمونه های آزمایشگاهی مانند اسید چرب
  • مشخصات: دستگاه شامل ژنراتور مولد گازهای هیدروژن و نیتروژن- دستگاه اصلی شامل اینجکتور- ستون- دتکتور و ..... همچنین سیستم کامپیوتر و نرم افزار مربوطه می باشد